Technologie kompostování

Provzdušňovací technika

Koncepty provzdušňování „lapání čerstvého vzduchu“

Bohužel jsou kompostárny zabývající se zpracováním odpadů stále a znvu zatíženy „hnilobnými“ zápachy, choroboplodnými zárodky a výtrusy. K tomu se přidají dieselové motory, pára, bioaerosoly a mnoho dalších složek, které dělají ovzduší pro člověka i stroje, mnohdy velice těžce snesitelné.

Inteligentními ventilačními koncepty se snažíme těmto podmínkám věnovat. Plánujeme praktická řešení, která jsou také uskutečnitelná v praxi. K tomu dáváme naše celé Know-How na misky vah, aby

  • Podmínky požadavků pro ventilační koncepty byly reálné
  • Vaši spolupracovníci, Vaše stroje, Vaše bankovní konto a předevšším Vy sami jste zítra ještě mohli „volně dýchat“

COMPOair ventilátory jsou modifikovány specielně pro „nepříznivé“ podmínky v biologických kompostárnách zpracovávajících odpady. K dispozici jsou různé velikosti, abychom mohli každou kompostárnu a každou zakládkovou větev dimenzovat dle Vašich požadavků.

Závisle na stavebních podmínkách nebo na zpracovávaném materiálu, je nutné dimenzovat provoz provzdušňování jako sací nebo tlakové. COMPOair ventilátory jsou dimenzovány pro oba druhy provozu. Nad to může být každá provzdušňovaná větev provozována individuálně.

Volitelně mohou být všechny ventilátory sestaveny v předmontované ventilační centrále (COMPOtainer). Tento bývá kompletně předinstalovaný, včetně ventilátorů, potrubí a odpadní roury dodán do kompostárny a tím značně redukuje kontaktní místa mezi jednotlivými stavebními výrobky.

Galerie:

Beton se v odpadové technice osvědčuje již po desítky let– my jsme opět sáhli na tuto dlouholetou zkušenost a integrovali tyto přednosti betonových potrubí (zátěžová odolnost, levné pořízení a pokládání, dlouholetá odolnost oproti agresivním chemickým látkám) do našeho systému provzdušňování.

Díky velkému průměru potrubí je dosaženo stejnoměrného rozptylu vzduchu po celé délce zakládky. Tak je možné realizovat i velké délky vedení (až do 100 m). Speciálně vyvinuté provzdušňovací trysky snižují riziko ucpání na technologicky možné minimum. Optimální vymodelování průměru odtoku umožňuje jednoduchý odvod průsakové vody.

COMPOair betonové provzdušňovací potrubí je zabudováno přímo do plochy rozkladu (podlahová ventilace) a může přes něj být přejížděno jakýmkoli strojem (je testován na 60 tunové zatěžování). Inovativní stavebmnicový systém umožňuje přizpůsobení na každou velikost kompostárny. V případě zvětšování kompostárny se mohou i ventilační vedení dodatečně prodloužit. Pokládka je prováděna rychle a úsporně.

COMPOair betonové provzdušňovací potrubí se smí zabudovávat jak do nových kompostáren, tak i do již existujících ploch.

Tlakový test:

Ten, kdo není statikem si často obtížně představuje, co to znamená, že naše provzdušňovací roury vydrží i nezabudované v temeni tlak více než 180 kN/m - ÖNORM B5074:2012 (EN 1916:2008). Pro lepší představu těchto normativních parametrů jsme provedli jednoduchý pokus: betonové provzdušňovací roury byly položeny na štěrkovou plochu (ne 100% rovnou, stupeň stlačení < 100 %) bez bočního zasypání (simulace nejhoršího způsobu uložení) a ty jsme pak přejížděli různými těžkými stroji.

Pokus 1: Přejíždění provzdušňovacích rour kolovým nakladačem
V tomto pokusu bylo simulováno použití jednoho z nejpoužívanějších kolových nakladačů při kompostování. Nakladač byl zatížen tak, že jeho vlastní hmotnost (cca 13 t) plus přídavné závaží (cca 3 t), které působilo pouze na přední kola a tím bylo dosaženo zatížení každého předního kola 8 t.

Pokus 2: Přejíždění provzdušňovacích rour nejtěžším strojem

Nejtěžší stroj, který jsme měli k dispozici, byl manipulátor 44 t. Zatížením betonovým blokem cca 2 t na plně vysunutém rameni mohlo být dosaženo zatížení na jedné straně 33 t (16,5 t na kolo). Pro lepší porovnání velikosti je ve stejném záběru i kolový nakladač z pokusu 1.

Závěr: Provedený pokus opticky jednoznačně prokazuje, že provzdušňovací roury mohou být bez problémů přejížděny v podstatě každým strojem, který má kompostárna k dispozici. Ze zkušebních protokolů kontroly kvality je zjevné, že by musel být použit více než dvakrát těžší stroj než ten, který byl použit v pokusu 2, aby hrozilo nebezpečí poškození rour.

Video z pokusů najdete zde:

Galerie:
Videos:
Druckprüfung

COMPotainer je předmontovaná ventilační stanice, jenž je kompletně připravena a na stavbu dodávána jako “Plug and Play“ řešení. Volitelně může být v COMPOtaineru integrovaná klimatizovaná místnost pro rozvaděče. Tak jsou redukována a zjednodušena kontaktní místa k jiným stavebním částem na minimum. Mimoto nabízí COMPOtainer ochranu proti odcizení a značně redukuje emise hluku.

V případě provzdušňování sáním je odpadní vzduch sveden do sběrného potrubí a přímo přiváděn do biofiltru.

Galerie:
dále k compost-turner.com