Τεχνολογίες Κομποστοποίησης

Μεμβράνη

Κομποστοποίηση σε σειράδια με χρήση της μεμβράνης

Προκειμένου να αποφευχθούν οι εκπομπές οσμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ημιπερατή μεμβράνη με στατικά σειράδια. Το σύστημα πρέπει να συνδυαστεί με σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού γιατί η δυσκολία χειρισμού της μεμβράνης για τακτική ανάδευση των σειραδίων, θα ήταν αντιοικονομική.

Η ημιπερατή μεμβράνη μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μείωση των οσμών. Οι εκπομπές οσμών και σκόνης (βιο-αερολυμάτων) κατά τη διάρκεια της αναστροφής των σειραδίων και του χειρισμού της μεμβράνης δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Τεχνικές Λεπτομέρειες:
Θετικός Αερισμός Αρνητικός Αερισμός Δυναμικότητα Εκπομπές Σχόλια
    από 1,000 t/a
Στατικό σύστημα
Επόμενο compost-turner.com